پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨-
انتخاب زبان | ورود به سایت
صفحه اصلی > انتصابات 
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حميدرضا نعمت پور رييس اداره طراحی و راه اندازی شبکه انتقال منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای احسان روشن دل سرپرست اداره کنترل و مدیریت شبکه دیتا منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای شهرام روحی به عنوان سرپرت ارتباطات دیتا منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای وحید نیری راد به عنوان اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال (فیبر نوری) منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حمید رضا نعمت پور به عنوان سرپرست اداره طراحی و راه اندازی شبکه انتقال منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای محمد رضا حسینی به عنوان اداره نگهداری و مدریت سیستم های مخابراتی منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای محمدرضا فرهاد زاده شوشتری به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان شوشتر منصوب شد. 
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حسن اسکندری به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان ایذه منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای غلامحسن شکاری به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان ماهشهر منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای سیروس رشنوزاده به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان اندیمشک منصوب شد. 
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای سید احسان حسینی به عنوان سرپرست اداره بازاریابی منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای محمود علی پور به عنوان سرپرست اداره فروش خانگی منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای سید حسن موسوی به عنوان رئیس اداره امور مشتریان ارتباطات سیار منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حسن اسکندری بویری به عنوان سرپرست مخابرات شهرستان ایزه منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای رستم جهانگیری به عنوان سرپرست اداره امور رفاهی منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف  مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حمید رضا جلیلی به عنوان سرپرست معاونت تجاری و امور مشتریان منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای مهدی نیسی به عنوان سرپرست اداره ناحیه 2 اهواز منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای سروش شینی دشتگل به عنوان سرپرست اداره ناحیه 3 اهواز منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای سید حسن موسوی به عنوان سرپرست اداره مشترکین و متقاضیان ارتباطات سیار منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای مهدی جزایری به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان گتوند منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای عباس سنجری به عنوان سرپرست اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه ها منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای قیس رفیعی به عنوان مدیر پشتیبانی و تدارکات منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای علی حسین یوسفوند به عنوان مدیر اداری و منابع انسانی منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حسن پهلوان به عنوان رئیس اداره درآمدها منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای عباس عباسی زاده به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان مسجد سلیمان منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده سرکا خانم شهلا سعدونی نژاد به عنوان رئیس اداره روابط عمومی منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای شاهرخ خسروی نژاد به عنوان مدیر شبکه دسترسی منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای اکبر قنواتی به عنوان مدیر مالی منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای امیرفیلوان ترکمن  به عنوان رئیس اداره پشتیبانی فنی منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای خسرو توحیدی نسب به عنوان رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی ارتباطات سیا ر منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای قاسم فیاضی به عنوان مدیر مخابرات شهرستان آبادان منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حسین صدری زاده به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان اندیمشک منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای حجت اله بهوندی به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان رامهرمز منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای عبدالرحمن حری به عنوان معاون شبکه منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای غلامحسین مبارک به عنوان رئیس اداره نظارت وآزمایش و تحویل منصوب شد.
 • طی حکم صادره ازطرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای رجبعلی ساقی به عنوان رئیس اداره طرح ومهندسی ارتباطات سیار منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای بهروز افرازه به عنوان معاون ارتباطات سیار منصوب شد.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای حسین اسلامی پور به عنوان رییس اداره تضمین درآمد منصوب شدند.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محسن آذرمی به عنوان رییس مرکز نگهداری و پشتیبانی  ارتباطات سیار (nss)منصوب شدند.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علی اکبر عیدی به عنوان رییس اداره حراست منصوب شدند.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علیرضا غلام زاده به عنوان رییس اداره نگهداری و مدیریت سیستم های مدیریتی منصوب شدند.
 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای اصغر تقی پور به عنوان سرپرست  اداره پشتیبانی فنی سیستم های مخابراتی منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمدرضا شجاعی به عنوان سرپرست  مدیریت پشتیبانی فنی منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای مسعود حسن پور  به عنوان سرپرست  اداره نگهداری و پشتیبانی نیرو  منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای امیر سعید رسائی  به عنوان سرپرست  مدیریت شبکه دسترسی  منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمد حسین بنواری به عنوان سرپرست اداره طراحی و راه اندازی سیستم های انتقال منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای مهرداد لوءلوء  به عنوان سرپرست اداره نگهداری و مدیریت سیستم های انتقال منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای حبیب خدایی نژاد  به عنوان سرپرست اداره طراحی و راه اندازی سیستم های مخابراتی منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای حمید احمدی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی تجهیزات فنی  منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محسن جعفر نیا به عنوان سرپرست اداره طرح و نظارت شبکه  دیتا منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی سرکار خانم مینا شیخ الاسلامی   به عنوان سرپرست اداره کنترل و مدیریت شبکه دیتا منصوب شدند.

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای شاهرخ خسروی نژاد   به عنوان سرپرست اداره طراحی و راه اندازی شبکه انتقال منصوب شدند.

 •  طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای عباس سنجری  به عنوان سرپرست اداره نظارت و آزمایش و تحویل شبکه انتقال منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علیرضا هادی پورزاده به عنوان سرپرست اداره نظارت و آزمایش و تحویل سیستم های انتقال منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای حمیدرضا نعمت پور به عنوان سرپرست اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال( فیبرنوری)  منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمد محمد علی نژاد به عنوان سرپرست مدیریت سیستم های مخابراتی منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمدرضا بهرام شاهی  به عنوان سرپرست اداره نگهداری و پشتیبانی سیستم های دسترسی (کافوهای نوری)منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علی برکتی   به عنوان سرپرست مدیریت شبکه دیتا منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای ایرج قائدی به عنوان سرپرست مرکز تلفن آزادیمنصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای سید مختار موسوی پور به عنوان سرپرست مرکز تلفن شهید چمران منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای فیصل سمائی به عنوان سرپرست اداره امور مشترکین ارتباطات سیار منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای مهدی عادله به عنوان سرپرست مرکز تلفن انقلاب منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای حسین حزباوی به عنوان سرپرست اداره فروش خانگی منصوب شدند .

 • طی حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علی برکتی به عنوان رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی سیستمهای دسترسی منصوب شدند .

 • طی  حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای علی زراسی به عنوان رئیس مرکزنگهداری و پشتیبانی سیستمهای مخابراتی OMC مسجد سلیمان منصوب شدند .

 • طی  حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای رضا نصیری مجد به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان سوسنگرد  منصوب شدند .

 • طی  حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمد ممبینی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی عملیات و سامانه های سازمانی منصوب شدند
 • طی  حکم صادره از طرف مهندس مشیدی جناب آقای محمد نوروزی به عنوان رئیس اداره مخابرات شهرستان باغملک  منصوب شدند

 

 • طی حکم صادره از طرف مهندس رحیم فلاح زاده جناب آقای
آمار بازدید

بازديد اين صفحه :2611

بازديد امروز:562

کل بازديد سایت :8566626

بازديدکنندگان آنلاین :10

زمان بارگذاری :0/0938 ثانیه

اوقات شرعی

خرید شارژالکترونیکی
نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

آدرس : اهواز - کیانپارس- خیابان هفدهم شرقی- مجتمع فنی اداری مخابرات

 پست الکترونیکی :portal@ict-khz.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مخابرات استان خوزستان می باشد

تماس جهت انتقادات و پیشنهادات 33364696-061